کارگران شرکت نفت بازهم اعتراض دارند.

کارگران شرکت نفت خواهان یکسازی حقوق ودستمزد ها شدند. 
کارگران در سراسر ایران در حال به میدان امدن هستند. 
نمایندگان120هزارکارگرپیمانکاری صنعت نفت خواهان تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند!
  این اعتراضات بارها سازماندهی شده است. وهربار وسیع تر ومنظم تر به پیش می رود.در ماه های اینده اتفاقات غیر قابل پیش بینی خواهد افتاد.