همراه با مزد بگیران و اعتراضات برای ازادی زندانیان سیاسی وکارگران