افشاگری و قتل های حکومتی ،مرگ هاشمی و تهدید مخالفان در همه جا