راحله راحمی پور از خانواده های جان باختگان راه ازادی را بیکار کردند.

راحله راحمی پور از خانواده های دادخواه دهه شصت  می باشد،که خواهان روشن شدن پرونده کشته شدن برادرش در سال 1364 و پاسخگویی حکومت به ناپدید شدن دختر برادرش از زندان در همان سال شده است  و این شکایت را در مراجع بین المللی به ثبت رسانده است . درهمین رابطه بارها به بیدادگاه های حکومت احضار شده است. وبارها اطلاعاتی ها با او تماس گرفته واو را تهدید کرده اند که دست از پیگری این شکایت بردار. همچنین او را در سال های 1364 و1365 به دلیل همین دادخواهی بارها به زندان وانفرادی برده اندوتحت فشار گذاشته اند وبرایش پرونده تشکیل داده اند. همکنون که سازمان ملل متحد به یاری انجمن عدالت برای ایران، شکایت او را درکنار شکایت 502 خانواده دیگر در همین راستای پیگیری گم شدگان در زندان های جمهوری اسلامی ولایت فقیه پذیرفته است. فشار حکومت بر او وخانواده اش بیشتر شده است. در همین راستا  اطلاعاتی ها با پزشکی  که ایشان در مطب او کار می کرده است تماس گرفته اند وخواهان اخراج کردن او شده اند. پزشک محترم مدتی مقاومت کرده است .اما نهایتا به دلیل فشار زیاد اطلاعاتی ها وتهدید های وحشتناکی که این پزشک محترمه را کرده اند ، مجبور به اخراج خانم راحله راحمی پور شده است. هم میهنان ازادی خواه به یاری وپشتیبانی خانواده های زندانیان سیاسی ودادخواه بر خیزیم. خانم راحله راحمی پور را به اخرین بیدادگاه  در مجنمع قدوسی اوین که، برده اند منتظر صدور حکم بیدادگاه است. وکیل ایشان وخانم نسرین ستوده وکیل مبارز تا جایی که توانسته اند از او دفاع کرده اند. اما همکنون خانم راحله راحمی پور مشکل مسکن دارد. در این سرما احتمال دارد بی خانمان شود. هم میهنان ازاده لطفا برای حل مشکل مسکن خانم راحله راحمی پور هر کمکی که می توانید انجام دهید. او را مثل همه دادخواهان دیگر تنها نگذاریم. خانم راحله راحمی پور در تهران مستاجر می باشند با 63 سال عمر با ارزش .    جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه   9 ژانویه 2017