عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تجمع اعتراضی مردم مقابل زندان اوین

امروز دوشنبه 12دی ماه تجمع اعتراضی مردم برای حمایت اززندانیان سیاسی واعتصاب غذای چند تن از این زندانیان صورت گرفت ...