تجمع اعتراضی مردم مقابل زندان اوین

امروز دوشنبه 12دی ماه تجمع اعتراضی مردم برای حمایت اززندانیان سیاسی واعتصاب غذای چند تن از این زندانیان صورت گرفت ...