خبرگر : پرونده سازی جدید علیه زندانیان سیاسی

خبرگر : پرونده سازی جدید علیه زندانیان سیاسی: مهدی فراحی شاندیز را امروز صبح جهت محاکمه به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج اعزام کرده اند. تابه جرم توهین به رهبری ایشان را محاکمه کنند. ...

نظرات