عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

کودتا آغاز به کار می کند.

‍ تنها چند روز پس از درگذشت رفسنجانی،
دفتر فرزند او "یاسر هاشمی" نیز پلمپ شد.
علاوه بر پلمپ دفتر فرزند هاشمی،
دفاتر علیمحمد بشارتی، مرتضی الویری،
عباسی فرد، نوری شاهرودی، لطفی، رستگاری،
یونسی و مرادی نیز که از مشاوران رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام بوده اند، در طبقه هشتم
ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام نیز پلمب شدند. /