قیمت نان در حال بالا رفتن است.افزایش غیررسمی قیمت نان در بازارآزادپزها  به طور پنهانی ادامه دارد.قیمت نان را گران کردندو انرا اعلام نکردند.
به طور نا پیدا قیمت نان در حال افزایش است . افزایش خرید نان وگرانی آن چه چیزی را در بین مردم ایران نشان می دهد. مردم چه فکر می کنند وچگونه عمل می کنند. حکومت در ژرفای بحران ها دست وپا می زند. شما خوانندگان خبر گر چه فکر می کنید؟ نطرتان را بدهید. وچه راهکاری را به پیش ببریم اعتراضات واعتصابات سراسری را چگونه به هم پیوند بزنیم؟بعد از مرگ رفسنجانی روند افشا گری ها و درون پاشی حکومت اسلانی سرعت می گیرد ، برای کنترل کشور بعد از حکومت ولایت فقیه چکار باید بکنیم.؟