عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

زندانی گمنام زندان ارومیه در اعتصاب غذاست

حسن رستگاری مجد زندانی سیاسی کرد در 33روز اعتصاب غذاشت
اورا تنها نگذاریم