زندانی گمنام زندان ارومیه در اعتصاب غذاست

حسن رستگاری مجد زندانی سیاسی کرد در 33روز اعتصاب غذاشت
اورا تنها نگذاریم