کسانی که به مردم خیانت کنند، صدای شکستن استخوان های خود را خواهند شنید . هاشمی آینه عبرت