مسایل حقوق بشری کارگران ایران برای دولتمردان امریکا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.