یکی دختر پیکار جو بهتر از هزار

مهتاب قربانی  شیرزن ایرانی به تنهایی جلو سفارت حکومت ولایت فقیه رفت ودرخواست ازادی زندان یان سیاسی را مطرح کرد. همین امروز 3 دی 1395 یکی دختر جنگ بهتر از هزار دهان باز 

عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...