پرونده سازی جدید علیه زندانیان سیاسی

مهدی فراحی شاندیز را امروز صبح جهت محاکمه به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج اعزام کرده اند. تابه جرم توهین به رهبری ایشان را محاکمه کنند. و ایشان هم اعلام کرده اند که چون وکیل ندارند، از هرگونه جوابگویی خودداری خواهد کرد و پس از آن قرار شد که از طرف دادگاه برای ایشان وکیل تسخیری تعیین کنند و سپس، مجددا به اتهامات این زندان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، رسیدگی کنند،
 مهدی فراحی شاندیر، دقایقی قبل دوباره به سالن خودش بازگردانده شد.