تیر اندازی ضد هوایی ها در تهران همین الان ادامه دارد. اتومبیل ها آژیر کشان از شرق میرداماد به سوی غرب میرداماد در حرکت هستند.