عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

تیر اندازی ضد هوایی ها در تهران همین الان ادامه دارد. اتومبیل ها آژیر کشان از شرق میرداماد به سوی غرب میرداماد در حرکت هستند.