معصومه ابتکار از موجوداتی که باید عمیقا شناخت.

این ها همه دانشجویان عضو انجمن اسلامی در امریکا بودند. همه همراه ابراهیم یزدی مهره چینی شدند. همه  مثلا مخالف امپریالیسم شدند. همه به امریکا فحش دادند. از دیوار سفارتش بالا رفتند. بدترین پرونده نقض حقوق بشر ونقض حقوق دیپلوماتیک را برای مردم میهن ما افریدند. همه همدست ریگان شدند تا بعد از رئیس جمهور شدن او دیپلوماتهای امریکایی را ازاد کنند تا جیمی کارتر را در انتخابات امریکا مقابل ریگان شکست دهند. همه خط امامی بودند وسازنده دوران طلایی امام. همان امامی که سال  خورشیدی1342 به امریکایی ها نامه داه بود که از هارت وپورت من به نام کاپیتالیسیون نترسید . این ها همه صحنه سازی است تا جایی در بین مردم برای اینده پیدا کنم.من خمینی عبد وعبید امریکا هستم وحقوق ومنافع انرا به رسمیت می شناسم.  ابتکار ها وبقیه خط امامی ها در همین مسیر بودند. حالا عجیب نیست مادر از دیوار سفارت بالا می رود وفرزند از فرودگاه وارد کشورمثلا مخالف معصومه ابتکار می شود. به خنده اش نگاه کنید ، به ریش چه کسی اینطور مسخره می خندد؟