اعتصاب جواب داد، پایان اعتصاب غذای سعید شیرزاد


 گزارش از عیاران زندانی ، امروز قاضی ناظر بر زندان و نماینده دادستان اومدن برای صحبت کردن با سعيد شيرزاد  و بعد از انجام صحبت و تضمین به عدم تکرار ضرب و شتم ها و توهینها و قول مساعد مبنی بر رسیدگی به خواسته هايش به اعتصابش  پايان داد.