عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

اعتصاب جواب داد، پایان اعتصاب غذای سعید شیرزاد


 گزارش از عیاران زندانی ، امروز قاضی ناظر بر زندان و نماینده دادستان اومدن برای صحبت کردن با سعيد شيرزاد  و بعد از انجام صحبت و تضمین به عدم تکرار ضرب و شتم ها و توهینها و قول مساعد مبنی بر رسیدگی به خواسته هايش به اعتصابش  پايان داد.