توهین و تهدید دو زندانی زندان مرکزی زاهدان

بازپرس شعبه ۶ دادگاه انقلاب با توهین به مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی گفت:”لازم نیست به حرف های شما گوش کنم حکم شما اعدام است”
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شاه محمدی بازپرس شعبه ۶ دادگاه انقلاب زاهدان به دو روحانی در بند زندان مرکزی زاهدان توهین کرده و گفته است:” شما تروریست هستید و اساسا حکم شما اعدام است و لازم نیست من به حرف های شما گوش کنم”.

پیشتر نیز مسئول بند ۳ اندرزگاه اقای کریم کشته با توهین و بگو و مگو با مولوی امان الله بلوچی به وی گفته بود که “ریش های خودت را باید کوتاه کنی یا خودمان این کار را می کنیم”.
این امر باعث شد که “زندانیان بند ۳ در مقابل توهین و تحقیر های رئیس اندرزگاه به حمایت از مولوی امان الله برخواستند و نزدیک بود وضعیت بند متشنج شود.”
این دو زندانی که توسط سپاه بازداشت شده اند با اتهامات امنیتی “اقدام علیه امنیت ملی” رو به رو شده اند که توسط خود آنها رد شده و از سوی خانواده ها نیز در مورد نحوه بازداشت و “اخذ اعترافات اجباری” از آنها “ابراز نگرانی” شده است.