صالح دلدم کارگردان و زينب كريميان خبرنگار هم دستگير شدند!