اعتراضات مردم ورزنه اصفهان وکشاورزان روستا های اصفهان دوباره اغاز شد.