عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مدیران غارتگر شرکت واحد ، کاپشن کارگران را هم میدزدند در این هوای سرد.

کاپشن کارگران را هم میدزدند. 
کنترلین سامانه2شرکت واحددرپایانه آزادی فاقد باجه هستند، ومجبورند حتی درباران وسرما ،درمحوطه وظایف محوله راانجام دهند.همچنین مدیریت ناکارآمدشرکت واحد کاپشن فرم این زحمت کشان رانداده است.