مدیران غارتگر شرکت واحد ، کاپشن کارگران را هم میدزدند در این هوای سرد.

کاپشن کارگران را هم میدزدند. 
کنترلین سامانه2شرکت واحددرپایانه آزادی فاقد باجه هستند، ومجبورند حتی درباران وسرما ،درمحوطه وظایف محوله راانجام دهند.همچنین مدیریت ناکارآمدشرکت واحد کاپشن فرم این زحمت کشان رانداده است.