اعتراضات مردم حکومت را تر سانده است. این همه مامور برای یک نفر؟