عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مردم به کمک کارگران اتش نشانی برخیزید.راه ها را بر امبولانس ها بسته اند.بین کارگران اتش نشانی وپلیس وشهرداری درگیری پیش امده است. فقط به ماشین های حمل نخاله اجازه ورود می دهند.