مردم به کمک کارگران اتش نشانی برخیزید.راه ها را بر امبولانس ها بسته اند.بین کارگران اتش نشانی وپلیس وشهرداری درگیری پیش امده است. فقط به ماشین های حمل نخاله اجازه ورود می دهند.