تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی جلوی زندان اوین اغاز شد.