اعزام تانک برای کمک به کسانی که در برف گیر کرده اند

مديريت جهادي
 اعزام تانك براي كمك به خودروهاي ي كه در برف گردنه حسن اباد كرمانشاه گیر کرده بودند .امروز 8 بهمن