دیکتاتور دیکتاتور عزت خدا دادیه ، ...موسوی وکروبی صاحب عزان امروز