عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ششمین هفته اعتراض جلوی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برای در خواست آزادی زندانیان سیاسی ایران 1 فوریه 2017