ششمین هفته اعتراض جلوی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برای در خواست آزادی زندانیان سیاسی ایران 1 فوریه 2017