پنجشنبه پیش روی از ساعت 15 تا 17 چهلم رفسنجانی ، فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد را طنین انداز کنیم.

دیکتاتور دیکتاتوردوران تو تمام است.  با تراکت های زندانی سیاسی آزاد باید گردند. یرویم. تا اگر صدا بلندگو ها را زیاد کردند تصاویر. نوشته ها کار فریاد ها را تکمیل کنند. 
چهلمین روز هاشمی رفسنجانی  »؛ وعده ما پنج‌شنبه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در کنار آرامگاه هاشمی رفسنجانی، فرصتی خواهد بود تا ازادی خواهان و دیکتاتور ستیزان فریاد ازادی زندانیان سیاسی را برانگیزند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

عیاران معیشت ayarane maeeshat, [12.02.17 16:18]