عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

راهپیمایی 22بهمن ومطالبات مردم

امروز:
گرامیداشت یاد کولبران کرد در میدان آزادی تهران وهنگام راهپیمایی روز نکبت 22بهمن توسط یک انسان ازاده ..