ابتکار یک زحمتکش روستایی در رابطه با 22 بهمن حکومتی