نا صر اشجاری در بند 240 اوین زیر سخت ترین شکنجه ها ودر اعتصاب غذاست .