4ماه بازداشت شهروند مریوانی در میان سکوت رسانەها

یک شهروند کورد اهل مریوان مدت ٤ ماه است بدون اینکە در هیچ دادگاهی محاکمە شود، در سلول‌های انفرادی زندان مریوان حبس شدە است.
برپایە گزاش”هەنگاو”، محمد مینویی ٣٠ سالە و ساکن روستای “سردوش” مریوان، چهار ماه پیش از سوی نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت شدە است.
این شهروند کورد بە اتهام “همکاری با احزاب کورد اپوزسیون رژیم ایران” از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت و بدون اینکە در هیچ دادگاهی محکامە شدە باشد در سلول‌های انفرادی زندان مرکزی مریوان حبس شدە است.