عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

براي نجات كارگران كوله بر در سردشت كردستان

کولبرهای کشته شده در بهمن: علی محمدنژاد ۱۸ساله،شیرزاد عبداللهی ۲۷ ساله سردشت،هیوا ابراهیمی نیا، ۲۲ساله بانه، محمد حمزه زاده، ۲۱ ساله مهاباد.