براي نجات كارگران كوله بر در سردشت كردستان

کولبرهای کشته شده در بهمن: علی محمدنژاد ۱۸ساله،شیرزاد عبداللهی ۲۷ ساله سردشت،هیوا ابراهیمی نیا، ۲۲ساله بانه، محمد حمزه زاده، ۲۱ ساله مهاباد.