عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مضروب شدن رییس اداره اطلاعات شهر خلف اباد (رامشیر) در پی نا ارامی های خوزستان

حسین شریفی رییس اطلاعات شهر خلف آباد (رامشیر)  در خوزستان به دست افراد ترور شد
صبح امروز 27 بهمن این شخص بدست افراد مسلح مضروب شده ودرکما بسر میبرد