اعزام نيروهاى انتظامى و عناصر وابسته به وزارت اطلاعات به شهر فلاحيه (شادگان)

بعد از كشتن حسن آلبوغبيش توسط نيروى انتظامى چند روزى است كه نيروهاى امنيتي در تمام شهر مستقر و وضعيت شهر وخيم تَر شده است.
روز جمعه 10/02/2017 ساعت 6 غروب نيروهاى انتظامى در شهر فلاحيه يك موتور سوار بنام سيد على موسوى را دنبال مى كردند. كه بعد از دادن ايست اين شخص متوجه ايست نبوده و به طرف او در نزديكى پل عبودى در بازار معروف فلاحيه سوق التمر( بازار خرما) تير اندازى مى شود.
در اين تيراندازى كه وسط بازار بوده تير به شخص بى گناهى بنام حسن آلبوغبيش كه در بازار مشغول خريدن بود در ناحيه سر اصابت و در جا كشته مى شود و دو تن ديگر بنام سيد على موسوى و سيد مصطفى موسوى كه سوار موتور سيكلت بودند مجروح مى شوند.
امروز يكشنبه در شهر فلاحيه مراسم دفن حسن آلبوغبيش برگزار مى شود كه نيروهاى امنيتى جهت جلوگيرى از تجمع در تمام منطقه مستقر شدند