كشتن يك شهروند عرب اهل شهر فلاحيه (شادگان) توسط نيروى انتظامى

ديروز 10/02/2017 ساعت 6 غروب نيروهاى انتظامى در شهر فلاحيه يك موتور سوار بنام سيد على موسوى را دنبال مى كردند. كه بعد از دادن ايست اين شخص متوجه ايست نبوده و به طرف او در نزديكى پل عبودى در بازار معروف فلاحيه سوق التمر( بازار خرما) تير اندازى مى شود .
در اين تيراندازى كه وسط بازار بوده تير به شخص بى گناهى بنام حسن آلبوغبيش كه در بازار مشغول خريدن بود در ناحيه سر اصابت و در جا كشته مى شود و دو تن ديگر بنام سيد على موسوى و سيد مصطفى موسوى كه سوار موتور سيكلت بودند مجروح مى شوند. دليل تعقيب موتور توسط نيروى انتظامى تا كنون مشخص نيست.