پیرمرد کارگر کولبربخاطر مصاحبه با بی بی سی از نان خوردن افتاد.

مامه خدر دیگر کولبری هم نمی تواند بکند 

پیرمرد 70 ساله کولبر را که با وجود عفونت دندان کولبری میکند وبا گزارشگر بی بی سی صحبت کرده را تهدید کرده اند و کارت پیله وری یا همان مجوز کولبری را از او گرفته اند ..در این سو اما چند نفری برای این پیرمرد زحمتکش پیام داده اند که می خواهند هزینه عمل جراحی اش را بپردازند ..دولت مثل همیشه سعی در پاک کردن صورت مسئله دارد. 

خبرگر" پیله ور یا کوله بر چاره ای ندارد به جز، تشکیل سندیکای خودش ومتحد شدن در برابر ستمکاران "چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است.