پیام عیاران معیشت از داخل میهن در رابطه با اتفاقات تعیین کننده اخیر