فوری/ به دلیل باران شدید سد جهرم ( استان فارس) شکست


درحال حاظر 400نیروی سپاه و ارتش به همراه 100قایق نجات و 2000غواص به طور فوری به شهرستان دشتی فرستاده شده که اکنون در اطراف پل مند و روستای بامنیر مستقر شده اند.
تا ساعتی دیگر کمک های غذایی برای مردم روستاهای اطراف مند فرستاده خواهد شد.
تا 6 ساعت اینده طغیان و تخریب احتمالی پل مند را خواهیم داشت