عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

فوری/ به دلیل باران شدید سد جهرم ( استان فارس) شکست


درحال حاظر 400نیروی سپاه و ارتش به همراه 100قایق نجات و 2000غواص به طور فوری به شهرستان دشتی فرستاده شده که اکنون در اطراف پل مند و روستای بامنیر مستقر شده اند.
تا ساعتی دیگر کمک های غذایی برای مردم روستاهای اطراف مند فرستاده خواهد شد.
تا 6 ساعت اینده طغیان و تخریب احتمالی پل مند را خواهیم داشت