ششمین هفته حضور برای درخواست ازادی زندانیان سیاسی و بیگناه ایران جلوی سازمان ملل نیویورک