مردم بجان امده از گردوخاک خوزستان دست به اعتراض درمقابل استانداری زدند

جمعیت تجمع کنندگان روبروی استانداری هر لحظه در حال افزایش است . مردم شعارهایی مبنی بر تبعیض بین اهواز و سوریه و بی توجهی مسولان به خوزستان و مخالفت با انتقال آب سر می دهند