عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

مردم بجان امده از گردوخاک خوزستان دست به اعتراض درمقابل استانداری زدند

جمعیت تجمع کنندگان روبروی استانداری هر لحظه در حال افزایش است . مردم شعارهایی مبنی بر تبعیض بین اهواز و سوریه و بی توجهی مسولان به خوزستان و مخالفت با انتقال آب سر می دهند