کولبران کارگران همیشه در معرض خطر مرگ

اسمش اکام " محمد " حمزه زاده بود .جوانی از اهالی مهاباد قهرمان. اکام دوسال پیش ازدواج کرد و همسرش هجده سال دارد . شغل اکام گچکاری بود و همزمان درس هم میخواند. زمستان بازار گچکاری کساد است و بناچار به کولبه ری روی می آورد. دهمین باری بود که کولبه ری را تجربه میکرد و هربار پنجاه هزار تومان گیرش می آمد. اکام در یکی از روزهای ناجوانمرد زمستان در بهمن ماه ظالم همراه با کوله اش زیر برف دفن شد تا دیگر غم نان نخورد .

پدرش با صدای گرفته و پر از دردش میگوید : اکام از فقر نداری به کولبه ری روی آورد .
 اکام بیست و یکسال داشت و همسرش تنها هجده سال ...