انتقال حميد بابايي از زندان رجايي شهر بي خبر

خبر فًوري . زنداني سياسي حميد بابايي را امروز از سالن ١٢ بدون اطلاع قبلي خارج كردند وبرده اند ، خانواده اش براي ملاقات رفته اند او را نديده اند. یکی از گزارشگران خب گر از زندان اوین گزارش داد که گویا حمید بابایی را در قرنطینه زندان اوین دیده اند. حمید بابایی دانشجوی دکترا در اروپاست و چون نپذیرفته با حکومت همکاری کرده وادم فروشی نماید ف سال هاست مثل امید کوکبی دیگر دانشمند ایرانی طعم زندان ولایت فقیه را می چشد.