کارگران مجبور شدند به پیمانکار غارتگر حمله کنند.

اعتصاب کارگران صنایع فولاد بندرعباس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
یکی از کارگران شرکت مادکوش صنایع فولاد بندرعباس: امروز هم کار نکردیم. پیمانکار آمد و با قیافه ای طلبکارانه به کارگران گفت: بروید سر کار و اکنون پولی گیرتان نخواهد آمد و هر کسی کار نمی کند، برود برگه تسویه حساب بگیرد تا پولش گیرش بیاید.
کارگران از این جمله عصبانی شده با میلگرد به او حمله کردند و فراریش دادند. کارگران در پاسخ گفتند که تسویه نمیکنیم و فقط دستمزدهای عقب مانده مان را میخواهیم.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اعتصاب کارگران صنایع فولاد بندرعباس
امروز هم کار نکردیم. پیمانکار آمد و با قیافه ای طلبکارانه به کارگران گفت: بروید سر کار و اکنون پولی گیرتان نخواهد آمد و هر کسی کار نمی کند، برود برگه تسویه حساب بگیرد تا پولش گیرش بیاید.
کارگران از این جمله عصبانی شده با میلگرد به او حمله کردند و فراریش دادند. کارگران در پاسخ گفتند که تسویه نمیکنیم و فقط دستمزدهای عقب مانده مان را میخواهیم.
با این وجود رؤسای شرکت و پیمانکاران در تلاش برای ايجاد اختلاف و چند دستگی بین کارگران هستند. وضعیت بسیار بدی است و کارگران فشار روانی و بی پولی و بی محلی را در قبال دستمزدهایشان تجربه می نمایند .
این گزارش یکی از کارگران شرکت مادکوش صنایع فولاد بندرعباس هست که از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵تا کنون برای گرفتن دستمزد عقب افتاده کارگری خود به مدت چهار ماه دست به اعتصاب زدند و بر سر کارهایشان نشسته اند و هنوز هم به هیچ نتیجه دلخواه حقوقی خود نرسیده اند.
امید است صدای رسای کارگران سرزمینمان ایران باشیم و برای رسیدن به حقوق قانونی خود و همنوعانمان تلاش نماییم
(با سپاس،وارتان خرمدین عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران۱۹/۱۱/۱۳۹۵)