عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

کارگران مجبور شدند به پیمانکار غارتگر حمله کنند.

اعتصاب کارگران صنایع فولاد بندرعباس دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
یکی از کارگران شرکت مادکوش صنایع فولاد بندرعباس: امروز هم کار نکردیم. پیمانکار آمد و با قیافه ای طلبکارانه به کارگران گفت: بروید سر کار و اکنون پولی گیرتان نخواهد آمد و هر کسی کار نمی کند، برود برگه تسویه حساب بگیرد تا پولش گیرش بیاید.
کارگران از این جمله عصبانی شده با میلگرد به او حمله کردند و فراریش دادند. کارگران در پاسخ گفتند که تسویه نمیکنیم و فقط دستمزدهای عقب مانده مان را میخواهیم.

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اعتصاب کارگران صنایع فولاد بندرعباس
امروز هم کار نکردیم. پیمانکار آمد و با قیافه ای طلبکارانه به کارگران گفت: بروید سر کار و اکنون پولی گیرتان نخواهد آمد و هر کسی کار نمی کند، برود برگه تسویه حساب بگیرد تا پولش گیرش بیاید.
کارگران از این جمله عصبانی شده با میلگرد به او حمله کردند و فراریش دادند. کارگران در پاسخ گفتند که تسویه نمیکنیم و فقط دستمزدهای عقب مانده مان را میخواهیم.
با این وجود رؤسای شرکت و پیمانکاران در تلاش برای ايجاد اختلاف و چند دستگی بین کارگران هستند. وضعیت بسیار بدی است و کارگران فشار روانی و بی پولی و بی محلی را در قبال دستمزدهایشان تجربه می نمایند .
این گزارش یکی از کارگران شرکت مادکوش صنایع فولاد بندرعباس هست که از تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵تا کنون برای گرفتن دستمزد عقب افتاده کارگری خود به مدت چهار ماه دست به اعتصاب زدند و بر سر کارهایشان نشسته اند و هنوز هم به هیچ نتیجه دلخواه حقوقی خود نرسیده اند.
امید است صدای رسای کارگران سرزمینمان ایران باشیم و برای رسیدن به حقوق قانونی خود و همنوعانمان تلاش نماییم
(با سپاس،وارتان خرمدین عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران۱۹/۱۱/۱۳۹۵)