حکیم عمر خیام هم به دلیل عقب ماندگی حاکمان ومردم در دوران خودش ، به نوعی زندانی سیاسی بود.