تداوم نا آرامي در اهواز براي دومين روز

دومین تجمع اعتراضی مردم اهواز در مقابل استانداری خوزستان

در پی تداوم بحران و عدم پاسخگويي مسئولين ارشد نظام صدهها نفر از مردم اهواز برای دومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. 
جمعيت در حال افزايش است...