حمایت از جنبش جدید خلق عرب وظیفه همگانی است

مردم فلاحيه (شادگان) در اعتراض به كشتن اشتباهي حسن آلبوغبيش توسط نيروي انتظامي و عدم تحويل جنازه و دستگيري شيوخ آلبوغبيش به خيابانها ريخته اند و جو بسيار أمنيتي و ملتهب است