عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

حمایت از جنبش جدید خلق عرب وظیفه همگانی است

مردم فلاحيه (شادگان) در اعتراض به كشتن اشتباهي حسن آلبوغبيش توسط نيروي انتظامي و عدم تحويل جنازه و دستگيري شيوخ آلبوغبيش به خيابانها ريخته اند و جو بسيار أمنيتي و ملتهب است