دو شهروند ساکن مهاباد از سوی نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند

برپایە گزارش سایت “هەنگاو”، ساعت ١١ شب چهارشنبە ٢٠ بهمن‌هـاه،  چهار تن نیروهای اطلاعاتی حکومت در شهر مهاباد بە منزل دو شهروند ساکن محلە “باغ شایگان” این شهر یورش و اقدام بە بازداشت آنها نمودەاند.خبرنگار “هەنگاو” در شهر مهاباد هویت دو شهروند بازداشت شدە را “مهران حسین خانی” ٢٨ سالە و فرزند خوسرو و “شاهین صمدی ٣١ سالە و فرزند انور اعلام نمودە است.تاکنون دلیل یا لایل بازداشت این دو شهروند کورد و همچنین محل نگهداری آنها برای “هەنگاو” معلوم نشدە است.
از دیگر سو، علی‌رغم پیگیری‌های مداوم خانوادەهای آنها، ادارە اطلاعات مهاباد از سرنوشت آنها اظهار بی اطلاعی می‌کند، این در حالی است کە آنها در مقابل دیدگان افراد خانوادە خود توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدەاند.