اعتراضات کارگری زیر بنای دگرگون کردن ساختاری حکومت واستقرار یک نظام دموکراتیک ، راه نجات کشور