برنامه شانزدهم همراه با مزد بگيران با حضور كامران مهر پور و منصور اسانلو تا ساعتي ديگر از تلويزيون ديده گاه ٧ شب به وقت ايران

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/16580706_1545531902129048_2475961320868937728_n.pdf/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf?oh=9ca88ced86c207bea0ab43448d622b0c&oe=58A1239C&dl=1

نظرات