ناصر اشجاری کارفرمایی که برای کارگران دلسوزی می کند، جایش در زندان است.

برای ازادی ناصر اشجاری همکاری کنیم.