عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

ناصر اشجاری کارفرمایی که برای کارگران دلسوزی می کند، جایش در زندان است.

برای ازادی ناصر اشجاری همکاری کنیم.